गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले लिने चौथो तहको परिक्षा केन्द्र

गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले लिने चौथो तहका विभिन्न ( अप्राबिधिक ) पदहरुको देहायका बिज्ञानपनहरुमा online मार्फत दरखास्त फाराम भरी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षा कार्यक्रम तपसिलका परिक्षा केन्द्रमा  # मिति २०८०/११/२८  गते बिहाना  ठिक ११:०० बजे  संचालन हुने भएको छ।

बिज्ञापन

बिज्ञापन

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

सम्बन्धित शिषर्कहरु